Exchange: Ce sunt opțiunile „Păstrare pariu” și „Acceptare SP” atunci când am un pariu Exchange neconfirmat? / Exchange: What are the options 'Keep bet' and 'Take SP' when I have an unmatched bet?

Click here to skip to the English content

Un pariu Exchange este un pariu normal plasat prin alegerea cotelor pentru selecția ta din vizualizarea pieței (spre deosebire de clicul făcut pe opțiunea „SP” a selecției tale). Dacă un pariu Exchange este neconfirmat în totalitate sau parțial, acesta poate fi ajustat sau revocat în mod obișnuit.

În trecut, pariurile neconfirmate erau revocate automat în momentul suspendării pieței la startul evenimentului relevant. Cu ajutorul opțiunilor „Păstrare pariu” și „Acceptare SP”, poți de acum să alegi convertirea pariului Exchange neconfirmat în pariu SP în momentul suspendării pieței la startul evenimentului sau poți alege ca pariul să „persiste” și după momentul în care evenimentul este în desfășurare .

Image

 • Pentru a converti pariul Exchange neconfirmat în pariu SP în momentul suspendării pieței, trebuie să selectezi opțiunea „La În desfășurare: Se acceptă SP” din managerul de pariuri.
  Dacă există un neparticipant pe o piață de Câștig cu un factor de reducere de cel puțin 2,5% sau un neparticipant pe o piață de Clasare cu un factor de reducere de cel puțin 4%, politica Betfair este de a revoca pariurile Contra neconfirmate plasate pe toți participanții din piață. În cazul unui astfel de neparticipant, un pariu Contra pentru care a fost selectată opțiunea „La În desfășurare: Se acceptă SP” va fi convertit automat în pariu SP. Pariul nu mai poate fi revocat după conversie.
  Altfel, spre deosebire de un pariu SP, poți alege să revoci un pariu Exchange după ce a fost plasat, chiar dacă ai ales ca pariul să persiste sau să fie convertit în pariu SP la începutul evenimentului.
  Dacă alegi să convertești un pariu Exchange Contra neconfirmat într-un pariu SP, riscul pariului Contra Exchange va fi convertit într-un risc pentru pariul SP. Riscul tău pentru pariul SP respectiv nu va fi niciodată mai mare decât cel pentru pariul Exchange pe care l-ai specificat. Totuși, suma pe care o poți câștiga cu un pariu Contra SP va diferi de suma pe care ai fi câștigat-o dacă pariul Exchange ar fi fost confirmat, în funcție de SP final.
 • Pentru piețele programate să se transforme în piețe în desfășurare în momentul startului, clientul poate cere ca pariul Exchange neconfirmat să nu fie revocat în momentul în care acest lucru se întâmplă. Aceasta se poate face prin selectarea opțiunii „La În desfășurare: Se păstrează” în managerul de pariuri și înseamnă că pariurile neconfirmate persistă atunci când alte pariuri neconfirmate sunt revocate la începutul evenimentului.
  Dacă un neparticipant este eliminat de pe o piață de curse de cai, politica Betfair este de a revoca ofertele Contra neconfirmate pentru toi ceilalți cai de pe piață, dacă neparticipantul are un factor de reducere de cel puțin 2,5% pentru piețele de Câștig, sau de cel puțin 4,0% pentru piețele de Clasare. În aceste circumstanțe, ofertele Contra pentru un cal cu opțiunea „La În desfășurare: Se păstrează” selectată nu vor fi revocate. În schimb, cotele Contra oferite sau cerute pe piețele de Clasare vor fi reduse proporțional cu factorii de reducere ai neparticipanților și același lucru se va aplica și pe piețele de Câștig, cu condiția ca neparticipantul relevant să aibă un factor de reducere de cel puțin 2,5%.
  Pentru evitarea oricăror dubii, aceasta înseamnă că (de exemplu) atunci când un eveniment (gol, penalti sau un cartonaș roșu) are loc într-un meci de fotbal și alte pariuri neconfirmate sunt revocate înainte ca piața să se redeschidă, un pariu „păstrat” nu va fi revocat.
  Reține, de asemenea, că pentru piețele de curse de cai, factorii de reducere nu se aplică pariurilor „păstrate” care sunt confirmate atunci când piața este în desfășurare. În cazul unei retrageri târzii, Betfair își rezervă dreptul să elimine participantul după terminarea cursei. În acest caz, orice pariu „păstrat” plasat înainte de start și confirmat când piața era în desfășurare va rămâne la prețul selectat inițial și nu va fi ajustat și nici revocat ca în situația în care neparticipantul ar fi fost eliminat înainte de cursă.


An Exchange bet is a normal bet placed by choosing the odds of your selection from the market view (as opposed to clicking on the ‘SP’ of your selection). When an Exchange bet is fully or partially unmatched it can be adjusted and cancelled in the normal course.

In the past, unmatched bets were automatically cancelled when a market was suspended at the ‘off’ of the relevant event. With the "Keep bet" and "take SP" option you can now choose to either have your unmatched Exchange bet convert to an SP bet when the market suspends at the start of the event, or to have the bet ‘persist’ when the event goes in-play .

Image
 • In order to convert your unmatched Exchange bet to an SP bet when the market suspends you should select the ‘At In-Play: Take SP’ option in the bet manager.
  If there is a non-runner in a win market with a reduction factor of at least 2.5%, or a non-runner in a place market with a reduction factor of at least 4%, it is Betfair’s policy to cancel unmatched lay bets on all other runners in the market. In the case of any such non-runner, a lay bet for which the ‘At In-Play: Take SP’ option has been selected, will automatically convert to an SP bet. After this conversion the bet cannot be cancelled.
  Otherwise, unlike an SP bet, you can choose to cancel an Exchange bet once it has been placed, even if you have chosen for the bet to persist or to convert to an SP bet at the start of the event.
  If you choose to convert an unmatched Exchange lay bet to an SP bet, the liability of your Exchange lay bet will be converted into a liability for the SP bet. Your liability for that SP bet will never be more than the liability for the Exchange bet you had specified. However, the amount you can win on the SP lay bet will differ from the amount you would have won had the Exchange bet been matched, depending on the final SP.

 • For markets that are scheduled to be turned in-play at the ‘off’, a customer can request that an unmatched Exchange bet should not be cancelled when the market is turned in-play. This is done by selecting the ‘At In-Play: Keep’ option in the bet manager and means that the unmatched bet persists when other unmatched bets are cancelled at the start of the event.
  When a non-runner is removed from a horseracing market it is Betfair’s policy to cancel unmatched offers to lay all other horses in the market if the non-runner has a reduction factor of 2.5% or greater for win markets, or 4.0% or greater for place markets. In these circumstances offers to lay a horse with the ‘At In-Play: Keep’ option selected will not be cancelled. Instead the lay odds offered or requested in place markets will be reduced in proportion with the reduction factors of any non-runner(s) and the same will apply in win markets providing the relevant non-runner has a reduction factor of at least 2.5%.
  For the avoidance of doubt this means that (for example) when a event (goal, penalty or a red card) occurs in a soccer match and other unmatched bets are cancelled before the market is reopened, a ‘keep’ bet will not be cancelled.
  Please also note that for horseracing markets reduction factors are not applied to ‘keep’ bets which are matched in-play. In the event of a late withdrawal, Betfair reserves the right to remove the runner after completion of the race. In this case any ‘keep’ bet placed before the off and matched in-play will remain at the original selected price and will not be adjusted or cancelled as would be the case if the non-runner were removed pre-race.

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.