Ce este Taxa premium? Va trebui să o plătesc? / Premium Charge - What is it? Will I need to pay it?

Click here to skip to the English content

Taxa premium este o taxă suplimentară ce poate fi aplicată unui procent foarte mic (mai mic de 0,5%) din clienții noștri. Taxa se aplică pur și simplu conturilor care fac profit în mod constant și îndeplinesc anumite criterii.

Te rugăm să reții că, dacă devii eligibil pentru aplicarea Taxelor premium, te vom contacta înainte de plata oricărei taxe.

Vei fi luat în calcul pentru Taxa premium dacă, pe durata de existență a contului tău, satisfaci toate criteriile de mai jos:

 • Contul tău este pe profit;
 • Taxele totale generate sunt mai mici de 20% din profitul brut; și
 • Pariezi în peste 250 de piețe.

Alte două condiții reduc probabilitatea să ți se ceară să plătești Taxa premium:

 • Orice câștig unic care constituie mai mult de 50% din profitul brut obținut pe durata de existență a contului tău va fi exclus din calcul; și
 • Fiecare client dispune de o alocație de Taxe premium în valoare de 1.000GBP pe durata de existență a contului, care poate fi folosită înainte de plata Taxei premium.

În fiecare săptămână, clienții care întrunesc toate condițiile de mai sus sunt taxați cu suma mai mică dintre:

 • Diferența dintre 20% din profitul brut de săptămâna trecută și taxele totale generate în timpul săptămânii; și
 • Diferența dintre 20% din profitul brut și taxele totale generate pe durata de existență a contului.

Te rugăm să reții că, în scopul calculării taxei, vom presupune că taxa este în vigoare de la lansarea Betfair în iunie 2000. Aceasta înseamnă că vom lua în considerare toți clienții care au generat taxe egale cu cel puțin 20% din profitul brut pe durata de existență a contului la data de 12 octombrie 2009. Totuși, aceasta înseamnă, de asemenea, că, pentru unii clienți, alocația de 1.000 GBP ar fi fost utilizată în întregime sau în parte în contul taxelor înainte de 12 octombrie 2009, pentru a compensa taxele ipotetice plătite. Presupunerea că taxele ipotetice, minus alocația, au fost plătite înainte de introducerea Taxei premium va reduce în mod normal Taxa premium pe care ar avea-o de plătit un client."


The premium charge is an additional charge which may be applied to a very small percentage (less than 0.5%) of our customers. The charge simply applies on accounts which make a persistant profit and meet a certain criteria.

Please note that if you become eligible to incur Premium Charges, we will contact you before any charges are paid.

You will only be considered for the Premium Charge if, over the lifetime of your account, you satisfy all of the following criteria:

 • Your account is in profit;
 • Your total charges generated are less than 20% of gross profits; and
 • You bet in more than 250 markets.

Two further conditions reduce the likelihood that you will be required to pay the Premium Charge:

 • Any single win that constitutes more than 50% of your gross profits over the lifetime of your account will be excluded from the calculation; and
 • Each customer has a lifetime allowance of £1,000 of Premium Charges which can be incurred before any Premium Charge is paid.

Each week the customers who meet all the conditions set out above will be charged the lesser of:

 • The difference between 20% of the previous week’s gross profits and the total charges generated during the week; and
 • The difference between 20% of gross profits and the total charges generated during the lifetime of the account.

Please note that for the purposes of calculating the charge we will assume that the charge has been in place since Betfair launched in June 2000. This means that we will consider all customers to have generated charges equal to at least 20% of lifetime gross profits as of the 12th October 2009. However, this also means that for some customers, some or all of the £1,000 allowance against the charge will have been used prior to 12th October 2009 in order to offset hypothetical charges paid. The assumption that hypothetical charges, less allowance, were paid prior to the introduction of the Premium Charge will typically reduce the Premium Charge a customer would incur.


 

Ți-a fost de ajutor?

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Cel mai rapid mod de a ne contacta de la 11:00 la 20:00.